Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

KVK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa
tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.
Bu politikanın amacı, Fırsat Kart Grubu ve Fırsat Meraklısı internet siteleri ve uygulamaları ile ilgili kişilere ait kişisel
verilerin KVK Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

Bu politikanın kapsamında, kahvaltidanevar.com ağına erişen üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Fırsat Kart Grubu’na bağlı çalışanlar bulunmaktadır. Politika, Fırsat Kart Grubu’nun sahibi olduğu ya da Fırsat Kart Grubu tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.
Bu politika, KVK Kanunu ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır. Fırsat Kart Grubu, tüm çalışanlarının katılımı ve desteğini istemektedir. Fırsat Kart Grubu bünyesindeki tüm çalışanlara, varlıklarını uygun şekilde korumalarını sağlamak için
yeterli eğitim ve yardımcı referans materyalleri temin edilecektir.
Bu politika, Fırsat Kart Grubu bünyesinde bulunan herkesin bilmesinin ve sürekli olarak uymasının beklendiği temel kontrol tedbirlerini tanımlamaktadır.

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

** Fırsat Kart Grubu, firsatmeraklisi.com, kahvaltidanevar.com, serpmekahvalti.com
** Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak
açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onay.

** Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesi.
** Çalışan: Fırsat Kart-firsatmeraklisi.com- kahvaltidanevar.com, serpmekahvalti.com Grubu Personeli.
** Hizmet Sağlayıcısı: Fırsat Kart Grubunun hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personeli.
** Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
** Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
** Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler.
** Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
** Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
** Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu ve Veri Sorumluları
** Sicili ‘ne kayıt yaptırmakla yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.
** KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
** KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
** KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
** Politika: Fırsat Kart Grubu, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.